לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

מאחר ובחינות האוצר חסויות ומכילות 50 שאלות, הליך השחזור אינו פשוט ומתבסס על זכרון בלבד, ולכן איננו יכולים להתחייב כי המלצות הערעור מדויקות. ייתכן כי שאלה שאנו מאמינים שניתן לערער עליה, בפועל הופיעה בצורה שונה ולכן הערעור הופך לא רלוונטי.

בהצלחה!

 1. הערעור יתקיים ב- 11/02/2021 במכללת רמת גן. הנרשמים יקבלו הודעה אישית בנוגע לכיתה ושעת ההגעה.
 2. יש להכנס לאתר רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לאיזור הבחינות בקישור הבא: https://hon.force.com/honagents/s/exams
 3. תתבקשו להזין את הפרטים על מנת להכנס למערכת.
 4. בעמוד זה ביחרו ב'הרשמה לערעור' והירשמו.

  נוהל ערעור: (מתוך אתר רשות שוק ההון https://www.gov.il/he/departments/general/individual-licensing-exams
  )
  1. נבחן רשאי להגיש בקשה לערעור בתוך שלושים יום ממועד פרסום תוצאות הבחינה. יובהר כי לא תהיה אפשרות להגיש בקשה לערעור לאחר מועד זה.
  2. בתקופה שמתחילה ביום הגשת בקשת הערעור ומסתיימת עד שלושים יום מיום פרסום הציונים, תשלח אל המערער הודעת מסרון לנייד עם פרטי מיקום ומועד הערעור.
  3. על המערער להגיע מצויד בתעודת זהות ישראלית תקפה או בדרכון ישראלי תקף או ברישיון נהיגה ישראלי תקף עם תמונה. לא יתאפשר כל אמצעי זיהוי אחר, לרבות צילום או העתק של תעודת הזהות או הדרכון או רישיון הנהיגה.
  4. הליך הערעור הוא כמעמד בחינה, וככזה חלות עליו כל הוראות המשמעת בבחינה כפי שמופיעות בנוהל שמירה על טוהר הבחינות לקבלת רישיון סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני.
  5. אין להכניס לחדר הערעור מכשירי טלפון נייד או כל ציוד אלקטרוני אחר שנועד לצורך הקלטה או צילום.
  6. משך הזמן שיעמוד לרשות המערערים הוא שעה וחצי.
  7. במהלך הערעור ישב המערער מול מחשב ויוצגו בפניו השאלות עליהן ענה באופן שגוי בבחינה, לרבות סימון התשובה שבחר בבחינה והתשובה הנכונה.
  8. נבחן ינמק באופן ברור ומדויק המסביר מדוע לדעתו התשובה אותה סימן בבחינה מהווה תשובה נכונה לשאלה.
  9. הערעור יועבר לבדיקה על ידי גורם מקצועי אשר מונה על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
  10. ייבדקו רק תשובות שינומקו.
  11. החלטה בעניין הערעור תימסר למערער בתוך ארבעים וחמישה יום ממועד הערעור.
  12. ההחלטה בערעור תהא סופית, ולא ניתן עוד לערער עליה.
  13. תשובה נוספת שתתקבל עקב ערעור תזכה את כל הנבחנים שסימנו תשובה זו בנקודות, גם אם לא הגישו את הערעור.
  14. פסילת שאלה עקב ערעור תזכה את כל הנבחנים שטעו בשאלה זו, גם אם לא הגישו את הערעור
  15. ניתן ליצור קשר עם משרד האוצר בטלפון: 3002* בימים א'-ה' בין השעות 16:00-9:00 או בפקס: 02-5695380

 

יסודות הביטוח

 

 

1. איזה מקרה מבין אלו שרשומים מטה, אינו בגדר עוולה לפי פקודת הנזיקין?

א. שקר במפגיע.

ב. שליחת יד.

ג. כליאה.

ד. כל המקרים המוזכרים בתשובות האחרות הן עוולות לפי פקודת הנזיקין.

ה. נגיסה.


הסבר:
לפי פקדות הנזיקין המקרים הבאים ייחשבו כעוולות:
תקיפה, כליאה, הסגת גבול, רשלנות, היזק על ידי כלב, מיטרדים, שליחת יד, הטעיה (שקר במפגיע), נגישה.
אין עוולת נגיסה כך שתשובה ה' היא תשובה נכונה.
אבל...
בפקודת הנזיקין יש עוולת תקיפה שמוגדרת לפי פקודת הנזיקין כשימוש בכוח מכל סוג שהוא נגד גופו של אדם על ידי הכאה נגיעה או הזזה.
כך שנגיסה היא בגדר עוולת תקיפה ולכן גם תשובה ד' נכונה.


נוסח הערעור:
במידה והתשובה הנכונה היא ד –
אין עוולת נגיסה לפי פקודת הנזיקין אלא עוולת נגישה ולכן התשובה היא ה.
במידה והתשובה הנכונה היא ה –
עוולת התקיפה מוגדרת כשימוש בכוח מכל סוג שהוא נגד גופו של אדם ומכאן שגם נגיסה יכולה להיחשב כעוולת תקיפה. ולכן כל התשובות נכונות.

 

  

גמר פנסיוני 

לצערנו, אין כרגע המלצות קונקרטיות לערעור. אנו מקווים כי ביום הערעור ניחשף לשאלות בעזרת המערערים ונוכל להמליץ.
לרוב הכניסה לחדר המחשבים נעשית בקבוצות, זו אחר זו. כך שהקבוצה הראשונה (אלו שיכנסו מוקדם יותר) תוכל להעביר התרשמות, ואם יהיה מקום לערעור נוכל ליישם זאת דרך הקבוצה השניה (אלו שיכנסו מאוחר יותר).

מאחר והערעור גורף, אסטרטגיה זו תהיה לטובת כולם.
 

ביטוח תאונות

 

1. לפי איזה בסיס ביטוח נהוג לערוך פוליסה לביטוח אחריות מקצועית ?

א. לפי "בסיס הגשת תביעה" כמו שנהוג בביטוח חבויות.

ב. לפי בסיס אירוע.

ג. לפי החלטת המבוטח.

ד. לפי החלטת סוכן הביטוח.

ה. לפי "בסיס הגשת תביעה".


הסבר
:
ביטוח אחריות מקצועית נהוג לערוך לפי בסיס הגשת התביעה. גם תשובה א' וגם תשובה ה' נכונות.

 

 

ביטוח רכוש

 

1. לפי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ו-1986, מהו סכום המקסימאלי שתשלם חברת ביטוח עבור פיצוי להוצאות שכר דירה שבוטחה בסכום ביטוח של 20,000,000 ₪ ?

א. 2,500,000 ש"ח.

ב. 5,000,000 ש"ח.

ג. 200,000 ש"ח.

ד. 3,500,000 ש"ח.

ה. 2,000,000 ש"ח.

 

הסבר:
הפוליסה התקנית קובעת כי פיצוי על אובדן הכנסות משכר דירה או הוצאות שכר דירה לצורך מגורים למבוטח ולבני משפחתו יחושב על פי שכר דירה מקובל בעבור דירה דומה לתקופה מירבית של 12 חודשים או בסכום מירבי שלא יעלה על 15% מסכום ביטוח המבנה, לפי הנמוך מבין השניים.

כלומר הפיצוי המקסימלי שניתן לקבל בשאלה זו הוא 3,000,000 ₪.

אין תשובה כזו ולכן כל התשובות שגויות ועל השאלה הספציפית הזו להפסל.


נוסח הערעור
:
סעיף 3.א לפוליסה התקנית קובע כי הכיסוי המקסימלי עבור הוצאות שכר דירה לא יעלה על 15% מסכום ביטוח המבנה.

סכום הביטוח המבנה בשאלה הוא 20,000,000 ₪ ומכאן שהוצאות שכר הדירה המירביות יהיו 3,000,000 ₪.

אין תשובה כזו ולכן השאלה פסולה.

 

  

2. איזה כיסוי מבין אלו שרשומים מטה, כלול באופן אוטומטי במסגרת ביטוח דירה ותכולתה, ואין אפשרות לוותר עליו? 

א. נזקי מים ונוזלים אחרים.

ב. נזק בזדון.

ג. גניבה, פריצה ושוד.

ד. נזקי הצפה ממקור מים חיצוני.

ה. רעידת אדמה.

 

הסבר:
הפוליסה התקנית קובעת כי ניתן לוותר על כיסוי לגניבה פריצה ושוד ועל כיסוי לרעידת אדמה ולכן תשובות ג' ו- ה' לא נכונות.
הרחבה סיכוני מים ונוזלים אחרים היא הרחבה שניתן שלא לרכוש אותה ולכן א' היא תשובה לא נכונה.
אי אפשר לוותר בפוליסה הדירה על כיסוי לפעולות זדון ועל כיסוי לנזקי שטיפון או הצפה ממקור מים חיצוני ולכן יש שתי תשובות נכונות בשאלה. גם תשובה ב' וגם תשובה ד'.

מי שסימן ב' או ד' יכול לערער על שאלה זו.

 

נוסח הערעור:

פוליסת הדירה התקנית קובעת בפרק א' (ביטוח הדירה) כי ניתן לוותר על הכיסוי המנוי בפסקה ז' (גניבה שוד פריצה או ניסיון לבצעם) ועל הכיסוי בפסקה ט' (רעידת אדמה).

אין אפשרות לפי התקנות לוותר על הכיסוי בפסקה ו' (פעולות זדון) ועל הכיסוי בפסקה י' (שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני) לכן גם התשובה של נזק בזדון וגם התשובה של שיטפון ממקור מים חיצוני נכונות.

 

 

בהצלחה!

© 2021 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.