לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

בקשת פטור מבחינות רשות ניירות ערך

פטור מהבחינות בכלכלה, חשבונאות ומימון יינתן לבעלי תואר או זכאות לתואר ב:

  1. חשבונאות (או רואה חשבון)
  2. כלכלה
  3. מנהל עסקים (כולל תואר שני)
  4. ניהול (רק מאוניברסיטאות ת"א, בן גוריון והפתוחה)
  5. ביטוח (תואר זה מקנה פטור גם מהבחינה ביסודות הביטוח אותו יש לבקש ממשרד האוצר)
  6. בנקאות

 

הבהרות ודגשים:

• לא ניתן לקבל פטור על סמך תארים אחרים או קורסים ספציפיים.

• כל תואר שאיננו תואר מלא באחד מן התארים המנויים לעיל, איננו מקנה פטור כאמור. לפיכך, תואר שאיננו נמנה על התארים שברשימה לעיל, גם אם הוא כולל "הדגשה" או "חטיבה" באחד מתארים אלו, איננו מקנה פטור (למשל, בוגרי תואר במדעי החברה בהדגשת ניהול ותואר במדעי ההתנהגות בחטיבה למינהל עסקים ותארים, דומים אשר אינם זהים לתארים המופיעים ברשימה שלעיל, אינם זכאים לפטור).

• תואר בלוגיסטיקה איננו תואר הזהה לאחד מן התארים שברשימה ולכן איננו מקנה פטור מבחינות היסוד.

• פטור על סמך לימודים בחו"ל - מי שלמד באוניברסיטה בחו"ל (לרבות בשלוחה שלה בישראל) ימציא, נוסף לתעודה וגיליונות הציוניים המקוריים, גם אישור מאוניברסיטה בארץ על הכרה בתואר שהוענק בחו"ל. קיימת אפשרות שהרשות תפנה בשם המבקש לאוניברסיטה העברית בירושלים על מנת שתבדוק את מעמד המוסד אשר העניק את התואר (עלות הבדיקה הינה 100 ₪, והתהליך אורך מספר שבועות).

 

הליך הגשת הבקשה לפטור:

1. יש למלא טופס מקוון פ008 (בקשה לפטור מבחינות יסוד) הנמצא באתר הרישום. הטופס כולל תשלום אגרה באמצעות כרטיס אשראי. התשלום עבור בקשת הפטור מתבצע עם סיום מילוי הטופס ושליחתו. יובהר, כי ללא תשלום בכרטיס אשראי וקבלת אסמכתא לאחר התשלום, הטופס לא ייקלט ולא יטופל.

2. אם ברשותכם תעודה חתומה דיגיטלית (ניתן לבקש ממוסד הלימודים שלכם), אפשר לצרף כקובץ בטופס המקוון.
אחרת יש לשלוח את התואר (או אישור זכאות לתואר), חתום במקור או נאמן למקור מאושר ע"י עו"ד, למען: רשות ניירות ערך, מחלקת השקעות, מדור הרישוי,רח' מונטיפיורי 35, תל אביב, 6520104.

3. תשובה לבקשה תישלח לכתובת המועמד וכן תפורסם תחת השדה "מידע אישי" שבאתר הרשות, תוך שבועיים מיום הבקשה לערך.

4. בשל עיסוק אינטנסיבי של סגל הרשות ברישום לבחינות המקצועיות בתקופה הסמוכה להן, תינתן תשובה לבקשת לפטור מבחינות היסוד לפני מועד הבחינות המקצועיות שבאותה סדרת בחינות, רק אם הוגשה, תוך תשלום עבורה, וכל צרופותיה נמסרו למשרדי הרשות, לא יאוחר משבועיים לפני המועד שנקבע לבחינה מקצועית א' שבאותה סדרת בחינות.

5. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין תשלום האגרה עבור בקשת פטור שנדחתה.

 

מידע נוסף באתר רשות ניירות ערך בקישור זה

על אפשרויות נוספות לקבל פטור מטעמים מיוחדים (ניסיון תעסוקתי) - בקישור זה

לכל שאלה ניתן ליצור קשר דרך אתר 'מח 10' - החברה המנהלת את תחום הבחינות עבור הרשות לניירות ערך.


 

בקשת פטור בחינות משרד האוצר

למידע מלא באתר רשות שוק ההון לחצו כאן

הזכאים לפטור מהבחינה ביסודות הביטוח הם בעלי :

1. תואר אקדמאי בכלכלה במסלול ביטוח או בחשבונאות במסלול ביטוח או במנהל עסקים במסלול ביטוח.
"תואר במסלול ביטוח" – תואר הכולל קורסים בתחום הביטוח בהיקף של 50 שעות לימוד אקדמאיות לפחות; המבקש ימציא אישור ממוסד מוכר, להנחת דעתו של הממונה, כי התואר האמור הוא במסלול ביטוח.

2. תואר אקדמי באקטואריה או תואר אקדמי עם התמחות באקטואריה או תעודה באקטואריה ממוסד מוכר או שהוא אקטואר רשום באגודה אקטוארית מוכרת.

3. תואר אקדמי בביטוח.

4. נסיון מקצועי - שימו לב! הפטור מהבחינה ביסודות הביטוח הוא על פי הענף בו הועסק המבקש. לדוגמא - נסיון מקצועי בענף פנסיוני מקנה פטור מהבחינה ביסודות הביטוח רק עבור המבקשים רישיון פנסיוני. אם תבקשו לגשת לבחינות ביטוח רכוש וביטוח תאונות (לצורך קבלת רישיון אלמנטרי), תתבקשו לעבור את הבחינה ביסודות הביטוח על אף הפטור.

הזכאים לפטור מתקופת התמחות:

1. על המבקש להיות מועסק על ידי גוף מוסדי במשך ארבע שנים רצופות לפחות ובתקופה זו עסק כדין בענף שבו הוא מבקש רישיון.
2. הממונה שוכנע שידיעותיו וניסיונו המקצועי של המבקש בענף האמור מצדיקות הענקת פטור.
"גוף מוסדי" – מבטח וחברה מנהלת.
למען הסר ספק, העסקה בסוכנות ביטוח אינה מוכרת לצורך קבלת פטור.

הזכאים לפטור מכלל הבחינות ומתקופת התמחות:

1. להיות מועסק על ידי גוף מוסדי במשך שמונה שנים לפחות, מתוכן חמש שנים או יותר כיהן בהיותו נושא משרה.
2. הממונה שוכנע שידיעותיו וניסיונו המקצועי של המבקש בענף האמור מצדיקות הענקת פטור.
"נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט-1999, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי.

לחצו להורדת טבלת זכאות לפטורים

 להגשת בקשה לפטור יש להכנס למערכת ההזדהות הממשלתית ואם זו הפעם הראשונה במערכת זו יש להירשם.

לבקשה יש לצרף:

נספח א = טופס בקשה לקבלת פטור

תעודות המעידות על השכלת המבקש (אישור זכאות לקבלת תואר ואישור כי התואר הוא במסלול ביטוח);

  • צילום תעודת זהות.
  • קורות חיים (למבקשי פטור על סמך נסיון תעסוקתי).
  • נספח ב (למבקשי פטור על סמך נסיון תעסוקתי) ואישור העסקה חתום על ידי הגוף המוסדי.

את כל המסמכים הרלוונטיים יש לצרף לבקשה המקוונת ולשלוח מסמכי מקור בלבד לכתובת הבאה:
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מחלקת רישוי סוכנים ויועצים, תא דואר 34028 סניף שטנר - גבעת שאול ירושלים, מיקוד 9134001.

ייתכן שהממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ידרוש פרטים ומסמכים נוספים על מנת לדון בבקשה.
תשובה תינתן עד 45 יום ממועד קבלת הפנייה במשרדנו.

ניתן ליצור קשר בטלפון: 3002* בימים א'-ה' בין השעות 16:00-9:00 או בפקס: 02-5695380

© 2024 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.