לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

תלמידים יקרים.

עבור אלו שעומדים על ציון 56-58, להלן מספר הנחיות בנוגע לערעור בבחינות משרד האוצר:

שימו לב: מאחר ובחינות האוצר חסויות ומכילות 50 שאלות, הליך השחזור אינו פשוט ולכן איננו יכולים להתחייב כי המלצות הערעור מדויקות.

הנחיות כלליות לגבי הערעור :

 1. הערעור יתקיים ב- 23/02/2023 במכללת רמת גן. הנרשמים יקבלו הודעה אישית בנוגע לכיתה ושעת ההגעה.
 2. יש להכנס לאתר רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לאיזור הבחינות בקישור הבא: https://hon.force.com/honagents/s/exams
  תתבקשו להזין את הפרטים על מנת להכנס למערכת. בעמוד זה ביחרו ב'הרשמה לערעור' והירשמו.
 3. נוהל הגשת ערעור: (מתוך אתר רשות שוק ההון https://www.gov.il/he/departments/general/individual-licensing-exams)
  1. תשלום אגרת בקשה לערעור יבוצע דרך מערכת לרישוי סוכנים ויועצים / תשלום לבחינות.
  2. נבחן רשאי להגיש בקשה לערעור בתוך שלושים יום ממועד פרסום תוצאות הבחינה. יובהר כי לא תהיה אפשרות להגיש בקשה לערעור לאחר מועד זה.
  3. בתקופה שמתחילה ביום הגשת בקשת הערעור ומסתיימת עד שלושים יום מיום פרסום הציונים, תשלח אל המערער הודעת מסרון לנייד עם פרטי מיקום ומועד הערעור.
  4. על המערער להגיע מצויד בתעודת זהות ישראלית תקפה או בדרכון ישראלי תקף או ברישיון נהיגה ישראלי תקף עם תמונה. לא יתאפשר כל אמצעי זיהוי אחר, לרבות צילום או העתק של תעודת הזהות או הדרכון או רישיון הנהיגה.
  5. הליך הערעור הוא כמעמד בחינה, וככזה חלות עליו כל הוראות המשמעת בבחינה כפי שמופיעות בנוהל שמירה על טוהר הבחינות לקבלת רישיון סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני.
  6. אין להכניס לחדר הערעור מכשירי טלפון נייד או כל ציוד אלקטרוני אחר שנועד לצורך הקלטה או צילום.
  7. משך הזמן שיעמוד לרשות המערערים הוא שעה וחצי.
  8. במהלך הערעור יוצגו בפני המערער במחשב השאלות עליהן ענה באופן שגוי בבחינה, לרבות סימון התשובה שבחר בבחינה והתשובה הנכונה.
  9. נבחן ינמק באופן ברור ומדויק המסביר מדוע לדעתו התשובה אותה סימן בבחינה מהווה תשובה נכונה לשאלה.
  10. הערעור יועבר לבדיקה על ידי גורם מקצועי אשר מונה על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
  11. ייבדקו רק תשובות שינומקו.
  12. החלטה בעניין הערעור תימסר למערער בתוך ארבעים וחמישה יום ממועד הערעור.
  13. ההחלטה בערעור תהא סופית, ולא ניתן עוד לערער עליה.
  14. ניתן ליצור קשר בטלפון: 3002* בימים א'-ה' בין השעות 16:00-9:00 או בפקס: 02-5695380

 


 

גמר פנסיוני - שאלה אחת נמצאה לערעור

1. בשנת 2022 תקרת הפיצויים עומדת 12,640 ₪. משה פרש לאחר 30 שנות עבודה. שכרו האחרון היה 8,000 ₪ הוא זכאי לפיצויים בגובה 500 אלף ₪.

 מהו החלק הפטור ומהו החלק החייב?

 

   פטור              חייב

א. 360,000 ₪  /  140,000 ₪.

ב. 379,200 ₪ / 120,800 ₪.

ג. 240 אלף ₪ / 260 אלף ₪.

ד. 500 אלף ₪ / 0 ₪.

ה. כל התשובות האחרות שגויות.


ערעור:

הסכום הפטור מחושב כך:

שכר אחרון 8,000 ₪ כפול פטור על ידי מעסיק 1.5 כפול שנות וותק = 360,000 ₪.

הסכום החייב הוא היתרה כלומר 500,000 ₪ פחות 360,000 ₪ = 140,000 ₪.

לערעור – לא ציינו האם הוא רוצה לנצל את מלא הפטור בסמכות מעסיק ולכן גם תשובה ג' יכולה להיות נכונה 240 אלף פטור ו- 260 אלף חייב.

 


 

יסודות הביטוח - שתי שאלות נמצאו לערעור

 

1. מדוע ישנם מבטחים אשר לא נוהגים לבטח בביטוח מקיף רכבים ישנים שגילם מעל 10 שנים ?

א. בכדי לעודד מעבר לכלי רכב חדשים.

ב. בכדי להימנע מעלויות תיקון גבוהות יחסית לערכם הנמוך.

ג. דמי הביטוח נמוכים וזה לא כלכלי לחברת הביטוח.

ד. ערכו הנמוך של הרכב מעודד להשבית אותו כדי לזכות בדמי הביטוח.

ה. אף תשובה לא נכונה.


ערעור:
מכיוון שלרכבים ישנים יש מחסור בחלקי חילוף, עלויות התיקון הן מאוד גבוהות יחסית לרכבים חדשים ולכן התשובה ב' נכונה.
בגלל שהרכב ישן, כל מכה קטנה יכולה להפוך אותו לאובדן גמור ולכן גם תשובה ד' צריכה להתקבל כנכונה.

  

2. בזמן מגיפת הקורונה מבוטח סגר את העסק למכירת הספרים שלו והעביר את הסחורה לחדר בביתו משם המשיך למכור את סחורותו בצורה מקוונת. במהלך תקופת הביטוח אירעה פריצה לביתו ונגנב רכוש בשווי כולל של 300,000 ₪ ונגרם נזק לדלת הבית על סך 40,000 ₪.

למבוטח היתה פוליסה לביטוח הדירה ותכולתה, כאשר סכום הביטוח למבנה עמד על 850,000 ₪ וסכום הביטוח לתכולה עמד על - 500,000 ₪.

מה יהיה סכום תגמולי הביטוח שיקבל המבוטח במידה ובמהלך בירור התביעה קבע שמאי של חברת הביטוח כי היה על המבוטח לקבוע את סכום הביטוח של המבנה על 1,200,000 ₪ ואילו את התכולה על 1,000,000 ₪?

 

א. 190,000 ₪.

ב. 340,000 ₪.

ג. 300,000 ₪.

ד. 240,000 ₪.

ה. 0 ₪.


ערעור:
בביטוח מבנה של דירה אין חסר ולכן המבוטח יקבל את ה- 40,000 ₪ עבור נזק לדלת (נחשב לחלק מהמבנה) אבל בביטוח התכולה אין כיסוי לתכולה עסקית ולכן המבוטח יקבל את תגמולי הביטוח רק בעבור נזק למבנה, מאחר ואין תשובה כזו, אף תשובה לא נכונה.

 


 

גמר רכוש - ארבע שאלות נמצאו לערעור

 

1. מבוטח, בעלים של חנות בגדי אופנה, נדרש במכתב שקיבל מחברת הביטוח, להתקין סורגים על כל פתחי בית העסק עד ליום מסוים. המבוטח הסכים לכך, אך לא התקין את הסורגים. כחודש וחצי לאחר המועד האחרון שנקבע להתקנת הסורגים (שלא הותקנו), אירעה פריצה לחנות ונגרם למבוטח נזק גדול מאוד. בנסיבות המתוארות, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

 

א. חברת הביטוח תשלם תגמולי ביטוח מופחתים (יחסיים).

ב. חברת הביטוח אינה חייבת לשלם תגמולי ביטוח כלל, אם תוכיח כי המבוטח קיבל את דרישתה להתקנת הסורגים בכתב.

ג. חברת הביטוח תשלם את הנזק במלואו ותבטל את הפוליסה.

ד. חברת הביטוח תשלם מחצית מתגמולי הביטוח שהיו מגיעים למבוטח לו היה מתקין בזמן את הסורגים כפי שנדרש.

ה. חברת הביטוח חייבת לשלם למבוטח את מלא נזקו.

 

ערעור:

לא נאמר אם הפריצה אירעה דרך החלון שבו לא הותקנו הסורגים ולכן לא ניתן לקבוע.

נוסח למי שסימן את תשובה ה' –
סעיף 18 לחוק חוזה הביטוח קובע כי אם העובדה שעליה ניתנה שלא היתה מלאה וכנה לא השפיעה על חבות המבטח או על היקפה – יהיה על חברת הביטוח לשלם את מלא תגמולי הביטוח. אם הפריצה היא מהדלת למשל אז חברת הביטוח תהיה חייבת לשלם את מלא תגמולי הביטוח ולכן תשובה ה' נכונה.

נוסח למי שסימן את תשובה א' – 
סעיף 7 לחוק חוזה הביטוח קובע כי אם קרה מקרה ביטוח אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא בתגמולים מופחתים באופן יחסי, ולכן חבת הביטוח תשלם תגמולי ביטוח מופחתים בהתאם לפרמיה שהיא גבתה בפועל מהמבוטח לבין זו שהייתה אמורה להשתלם אצלה ולכן גם תשובה א' נכונה.

נוסח למי שסימן את תשובה ב' –
חברת הביטוח לא תשלם כלל את הנזק מאחר ואם היא תוכיח כי המבוטח קיבל את הדרישה כתב ולא התקין את הסורגים יכולים לראות זאת כמרמה ובהתאם לפי סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח לא ישלמו כלל. כמו כן, סעיף 7 לחוק חוזה הביטוח קובע כי אם מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה הוא יהיה פטור מלשלם תגמולי ביטוח כלל.

 

 

 

2. לפי תנאי הפוליסה שנקבעו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ו -1986, איזה מקרה מהמתוארים מטה מבוטח כנגד סיכוני גניבה, שוד או פריצה?

 

א. גניבת אופניים מתוך דירה הנמצאת בקומת קרקע.

ב. גניבת תכולה על ידי בנם של המבוטחים שאינו מתגורר עימם.

ג. גניבת רכוש מהדירה כעבור 30 ימים מהיום שהמבוטחים נסעו לחו"ל והשאירו את הדירה ללא השגחה.

ד. גניבת רכוש מהדירה כעבור 45 ימים מהיום שהמבוטחים נסעו לחו"ל והשאירו את הדירה ללא השגחה.

ה. גניבת רכוש על ידי עובד סיעודי שמתגורר בדירה.

ערעור:

כוונת המחבר הייתה איזה מהמקרים לא מבוטח. ולכן זאת שאלה עם סיכוי גבוה לערעור.

נוסח למי שסימן את תשובה א' –
גניבת אופניים מתוך הדירה מכוסה בפוליסת התכולה ולכן תשובה זו נכונה.

נוסח למי שסימן את תשובה ב' –
הפוליסה התקנית קובעת כי כאשר בוצעה גניבה בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח לא יהיה כיסוי. בן משפחה בפוליסה מוגדר ככזה הגר בדירה דרך קבע. מאחר ובנם של המבוטחים לא מתגורר בדירה, הפוליסה תכסה גניבת תכולה על ידו.

נוסח למי שסימן את תשובות ג' ו- ד' –
דירה שאינה תופסה היא דירה הפנויה למעלה מ- 60 ימים ברציפות. ולכן גניבת רכוש מהדירה בפרק זמן קצר יותר – תכוסה.

 

3. לפי תנאי פוליסה לביטוח תכולה של דירה ותקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ו -1986, מה משמעות הכיסוי "סכום ביטוח נוסף"?

 

א. ביטוח השלמה לשווי השוק של המבנה בשל נזק למבנה הדירה בשיעור של 75% בשל מקרה ביטוח.

ב. ביטוח עלייה של עד 15% בשווי התכולה המבוטחת במהלך תקופת הביטוח מעל שיעור עליית המדד.

ג. ביטוח עליה של עד 10% בשווי הרכוש המבוטח במהלך תקופת הביטוח מעל שיעור עליית המדד.

ד. ביטוח עלייה של עד 15% בשווי המבנה המבוטח במהלך תקופת הביטוח מעל שיעור עליית המדד.

ה. ביטוח השלמה לשווי שוק של המבנה בשל נזק לדירה בשיעור של 70% בשל רעידת אדמה.


ערעור:
טעות של המחבר – הכוונה הייתה ככל הנראה להתייחס לתנאי פוליסה לביטוח מבנה ולא תכולה.

מאחר והכיסוי לסכום ביטוח נוסף בבית משותף הוא חלק מביטוח המבנה ולא התכולה תשובות א' + ה' לא נכונות.

מאחר ולפי תנאי הפוליסה התקנית (ובשאלה ציינו במפורש לפי תקנות הפיקוח) אין התייחסות להרחבה לביטוח סכום נוסף בתכולה, אף תשובה לא נכונה.

 

4. לפי הוראות חוזר גופים מוסדיים 2-9-2022 "חוזר בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור", באיזה מקרה רשאי המבטח לחזור בו מהודעת פשרה אותה מסר למבוטח?

 

א. כאשר המבוטח מיוצג על ידי סוכן ביטוח.

ב. באף מקרה.

ג. כל עוד לא אישר המבוטח את הודעת הפשרה.

ד. כעבור שלושה ימי עסקים מיום מתן הודעת הפשרה.

ה. כאשר המבוטח מיוצג על ידי עורך דין מטעמו.

 

הסבר:

נוסח למי שסימן את תשובה ג' –
החוזר קובע כי כל עוד לא אישר התובע את הודעת הפשרה היא לא תחייב את הצדדים ולכן תשובה א נכונה.

נוסח למי שסימן את תשובה ה' –
החוזר קובע בנוסף כי הוראות החוזר הנוגעות לפשרה לא יחולו אם התובע מיוצג על ידי עורך דין ולכן גם תשובה ה נכונה.

 


 

גמר תאונות - שאלה אחת נמצאה לערעור

 

1. מבין המקרים הבאים, איזה מקרה אינו מבוטח לפי הפוליסה לביטוח תאונות אישיות?

 

א. מקרה ביטוח שאירע עקב שימוש בתרופות הנמכרות בבתי מרקחת ללא מרשם רופא.

ב. מקרה ביטוח שאירע עקב שביתה.

ג. מקרה ביטוח שהינו תוצאה של אלימות מילולית.

ד. מקרה ביטוח שאירע עקב שחייה באזור שאסור לשחייה.

ה. מקרה ביטוח שאירע עקב רכיבה על אופניים ללא קסדה.


ערעור:
הטעות של המחבר ששאל מה לא מבוטח במקום מה כן מבוטח ולכן אף תשובה לא נכונה.

 • בפוליסת תאונות אישיות אלו שנמכרו לפני הרפורמה קיים חריג מחלה שנגרמה במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש תרופות שלא נרשמו על ידי רופא מוסמך, למעט תרופות הנמכרות בבתי מרקחת ללא מרשם רופא ולכן תשובה א' לא נכונה.

 • חוזר הוראות לניסוח תכניות ביטוח קובע שאסור להחריג בפוליסה כיסוי למקרה ביטוח שארע עקב שביתה ולכן תשובה ב' לא נכונה.

 • הוראות החוזר המאוחד שער 6 חלק 3 קובע כי תכנית לביטוח תאונות אישיות לא תכלול תנאי לפיו לא יינתן פיצוי בגין נזק שנגרם כתוצאה מאלימות מילולית ולכן תשובה ב' לא נכונה.

 • חוזר הוראות לניסוח תכניות ביטוח קובע שאסור להחריג בפוליסה כיסוי למקרה ביטוח עקב שחייה באזור שאסור לשחייה ולכן תשובה ד' לא נכונה.

 • חוזר הוראות לניסוח תכניות ביטוח קובע שאסור להחריג בפוליסה כיסוי למקרה ביטוח עקב רכיבה על אופניים ללא קסדה ולכן תשובה ה' לא נכונה.

 

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.