לוגו אורין שפלטר לאתר התרגול
צרו קשר צרו קשר
צרו קשר

ליצירת קשר עמנו מלא/י

:את הטופס הבא

תלמידי מכללת אורין שפלטר, שלום רב.

להלן הנחיות בנוגע להליך הערעור לנכשלים בבחינות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.
הערעור יתקיים ביום ה', ה- 10/02/2022, יש להרשם לערעור תוך 30 יום ממועד פרסום הציונים - קרי עד ה- 19/01/2022. פירוט נוסף בהמשך הכתבה.

הדרכה לקראת הערעור:

יסודות הביטוח

 

 

גמר פנסיוני

 המלצות נוספות בגמר פנסיוני:

1. מבין התנאים שלהלן, איזה תנאי/ים משותף/ים הן לפנסיית חובה לעצמאים והן לפנסיית חובה לשכירים?

א. קיימת חובת הפקדה עד לגיל 60.

ב. ישנה חובה בביטוח פנסיוני עד לגובה השכר הממוצע במשק.

ג. קיימת חובת הפקדה מגיל 21.

ד. אין חובה בצו לרכישת כיסוי ביטוחי.

ה. כל התנאים המוזכרים בתשובות האחרות משותפים לשכירים ולעצמאים.

הסבר: להערכתנו התשובה הנכונה מבחינת הרשות היא ב'.

למי שסימן את תשובה ד' כנכונה במבחן –

בהתאם לפסיקה שניתנה בתיק ליליאן לנדסברג נגד גל-רוב יועצים בע"מ נקבע כי העובד רשאי לבחור במוצר פנסיוני שאינו כולל ביטוח אובדן כושר עבודה ולמעסיק אסור להתערב בבחירתו, משמע שאין חובה לרכישת כיסוי ביטוחי לכן גם תשובה ד' נכונה.

 

2. לפניכם ארבעה היגדים המתייחסים לקופת גמל להשקעה:

I ניתן למשוך כספי קופת גמל להשקעה לאחר גיל 60 תוך תשלום מס רווחי הון בשיעור של 15% נומינלי.

II משיכת כספים מקופת גמל להשקעה לאחר גיל 60 פטורה ממס רווחי הון.

III ניתן לנייד כספי קופת גמל להשקעה לאורך תקופת החיסכון אל פוליסת ביטוח או אל קופת גמל.

IV תשלום מס רווחי הון בקופת הגמל להשקעה מתבצע רק במועד משיכת הכספים.

איזה/אילו מההיגדים הנ"ל נכון/ים?

א. רק היגד I.

ב. כל ההיגדים.

ג. רק היגד II.

ד. רק היגד IV.

ה. רק היגד III.

הסבר:

להערכתנו התשובה הנכונה מבחינת הרשות היא ד'.

לגבי טענה II יש בעיה –

משיכת כספים כקצבה לאחר גיל 60 תהיה פטורה ממס רווחי הון. אך משיכת כספים כסכום הוני תהיה חייבת ב 25% מס רווח הון. בטענה II לא מצוין האם המשיכה היא בצורה הונית או קצבתית ומכאן שלא ניתן לדעת מה התשובה הנכונה.

לגבי טענה IV יש בעיה –

תשלום מס רווחי הון בקופת גמל להשקעה מתבצע רק במועד משיכת כספים הונית. במשיכת כספים כקצבה לאחר גיל 60 אין תשלום מס רווחי הון ומכאן שאין תשובה נכונה לשאלה זו.

 

ביטוח רכוש וביטוח תאונות

 

 

 

נוהל הגשת ערעור (כפי שמופיע באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון):
 1. תשלום אגרת בקשה לערעור יבוצע דרך מערכת לרישוי סוכנים ויועצים / תשלום לבחינות.
 2. נבחן רשאי להגיש בקשה לערעור בתוך שלושים יום ממועד פרסום תוצאות הבחינה. יובהר כי לא תהיה אפשרות להגיש בקשה לערעור לאחר מועד זה.
 3. בתקופה שמתחילה ביום הגשת בקשת הערעור ומסתיימת עד שלושים יום מיום פרסום הציונים, תשלח אל המערער הודעת מסרון לנייד עם פרטי מיקום ומועד הערעור.
 4. על המערער להגיע מצויד בתעודת זהות ישראלית תקפה או בדרכון ישראלי תקף או ברישיון נהיגה ישראלי תקף עם תמונה. לא יתאפשר כל אמצעי זיהוי אחר, לרבות צילום או העתק של תעודת הזהות או הדרכון או רישיון הנהיגה.
 5. הליך הערעור הוא כמעמד בחינה, וככזה חלות עליו כל הוראות המשמעת בבחינה כפי שמופיעות בנוהל שמירה על טוהר הבחינות לקבלת רישיון סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני.
 6. אין להכניס לחדר הערעור מכשירי טלפון נייד או כל ציוד אלקטרוני אחר שנועד לצורך הקלטה או צילום.
 7. משך הזמן שיעמוד לרשות המערערים הוא שעה וחצי.
 8. במהלך הערעור יוצגו בפני המערער, על גבי מחשב, השאלות עליהן ענה באופן שגוי בבחינה, לרבות סימון התשובה שבחר בבחינה והתשובה הנכונה.
 9. נבחן ינמק באופן ברור ומדויק המסביר מדוע לדעתו התשובה אותה סימן בבחינה מהווה תשובה נכונה לשאלה.
 10. הערעור יועבר לבדיקה על ידי גורם מקצועי אשר מונה על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 11. ייבדקו רק תשובות שינומקו.
 12. החלטה בעניין הערעור תימסר למערער בתוך ארבעים וחמישה יום ממועד הערעור.
 13. ההחלטה בערעור תהא סופית, ולא ניתן עוד לערער עליה.

בהצלחה!

© 2024 כל הזכויות שמורות לאורין-שפלטר השכלה פיננסית. השימוש בכפוף לתנאי השימוש באתר.