אתרי קבוצת אורין-שפלטר:

קורס הכנה למבחן גמר של משרד האוצר

לקבלת פרטים נוספים:
 

 

סרטונים לדוגמה

                                     

מועד בחינה דצמבר 2016

 

מועד בחינה מרץ 2017

 

קורס גמר פנסיוני

תיאור הקורס

גמר פנסיוני הינו קורס הכנה לקראת מבחני משרד האוצר שהינם תנאי סף לקבלת רישיון של יועץ או משווק פנסיוני.

 קורס גמר פנסיוני יכלול את דרישות משרד האוצר המפורטות להלן.

גמר פנסיוני – 120 שעות אקדמיות

שיעורי גמר פנסיוני מועברים על ידי מרצים מנוסים המשתמשים בעזרי לימוד מתקדמים. כמו כן, יינתן ספר הלימוד "גמר פנסיוני" כהשלמה לחומר הנלמד. זאת על מנת לתת מענה כולל לצורכי התלמידים בצורת הספרים מפורטים ותרגילים רבים.

מטרת המסלול

הקורס "גמר פנסיוני" מקנה ידע נחוץ וכלים נדרשים על מנת לעמוד במחני משרד האוצר לשם קבלת רישיון יועץ/משווק פנסיוני.

קהל היעד

קורס גמר פנסיוני מיועד לכל המעוניינים ברישיון שיווק/ייעוץ פנסיוני.

דרישות קדם לקורס

  1. כלכלה* (90 שעות אקדמיות) – יסודות מיקרו ומאקרו כלכלה
  2. חשבונאות* (100 שעות אקדמיות) – עקרונות רישום חשבונאי, הכנת וניתוח דוחות כספיים, תקינת IFRS
  3. מימון וסטטיסטיקה* (90 שעות אקדמיות) – מימון בתנאי וודאות ואי וודאות, יסודות הסטטיסטיקה
  4. יסודות הביטוח (45 שעות אקדמיות) - מבוא לחוקים בתחום הביטוח והפנסיה

* בעל תואר אקדמי בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות זכאים לפטור משלושת מבחני יסוד

מבחני המשך הנדרשים לשם קבלת רישיון שיווק/ייעוץ פנסיוני:

  1. מקצועית א' (150 שעות אקדמיות) - ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים

דרישות

מבנה בחינת גמר פנסיוני עברה שינוי לאחרונה והיא כוללת 50 שאלות, כל תשובה נכונה תזכה ב-2 נקודות ו-60 ייחשב כציון עובר.

סילבוס

1. חקיקה רלוונטית:

1. התקנות שעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים) ביטוח)
2. התקנות שעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני)
3. התקנות שעל פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
4. חוק ביטוח בריאות ממלכתי, (התייחסות החוק לסל הבריאות ולתכניות השב"ן)
5. חוק הגנת השכר
6. חוק הסכמים קיבוציים
7. חוק זכויות החולה
8. חוק פיצויי פיטורים

2. ביטוח חיים

חוק המספרים הגדולים,ריבית, לוחות תמותה, רזרבות, עלות הביטוח, חיתום, ריסק, ביטוח מעורב, ביטוח לכל החיים, גמלא, מבנה הפוליסה ותנאיה, נספחים והרחבות לפוליסות, ערכי פדיון וסילוק, הצמדה, ביטוח עדיף, תוכניות ביטוח מאושרות, מבנה תעריף הביטוח, עתודות לביטוח חיים, קביעת גיל המבוטח, מוות מתאונה, ביטוח מנהלים, ביטוח שותפים, ביטוח ריסק ליחיד, ביטוח נוסף לנכות מתאונה, כיסויים נוספים לסוגי נכות שונים, ריסק קבוצתי (חישוב תעריף, חלוקת רווחים, תנאים כלליים וכו'), פוליסות משתתפות ברווחים (מאפייני הפוליסה, חישוב תשואות, אופן השקעת הכספים וכו), ביטוח חברים בעלי שליטה ותגמולים לעצמאיים, רפורמה שנת 2004, חישוב תשואה יומי, דמי ניהול, קנסות משיכה, גילוי נאות במועד ההצעה, כללי העברת כספים בין מוצרים פנסיוניים, מסלולי השקעה (כולל ניוד בין מסלולים), דיווח שנתי לעמיתים, סעיף 147 לחוק הירושה, להלן – חוק הירושה.

3. פנסיה

רפורמת שנת 95 (מונח שגור וידוע בקרב העוסקים בנושא. רפורמה שנעשתה בהחלטת ממשלה ולא כחוק, חלקה יושם בהוראות ותקנות שונות של הממונה.) הסדר קרנות פנסיה 2003 (גם הסדר זה, חלק מרפורמה בהחלטת ממשלה, חלק בחוק הפיקוח, חלק בתקנות, חלק בהוראות) אי הצטרפות, תשלום דמי גמולים ומבנה הפקדות, הכיסוי הביטוחי ( זקנה, נכות ושארים) ואופן חישובו, תקופת הכשרה, נוסחת ערכי פדיון מנגנון איזון אקטוארי, תשואה על השקעות ותשואה דמוגרפית. כללי ההשקעה, דיווח למבוטחים, דמי ניהול, מבנה תאגידי, מגבלה של פעמיים השכר הממוצע במשק, חיתום, מסלולי השקעה, בעברה של כספים בין קרנות פנסיה, סיוע ממשלתי לקרנות ותיקות ומאוזנות שבהסדר, רציפות זכויות בקרנות ותיקות שבהסדר (כמו כן, רלוונטי לקורס גמר פנסיוני - רציפות זכויות עם פנסיה תקציבית )

4. קופות גמל

סוג קופת גמל (כולל קופה מסלולית וקופה בניהול אישי), מבנה תאגידי בקופת גמל או בחברה מנהלת, רישוי חברה מנהלת, תקנון קופת גמל, הפרשות של עמית עצמאי ושל עמית שכיר, הכללים לפתיחת חשבון בקופת גמל, הכללים להעברת כספים בין קופות, מרכיבי החשבון בקופת הגמל (תגמולים, פיצויים וכו') ניוד של מסלולי השקעה, פדיון כספים, אפשרות משיכת כספים של עמיתים (שכיר עצמאי ומעסיק), הפקדת סכומים חד פעמיים, אפשרויות לקבלת רנטה, ביטוח חיים לקבוצות בקופות גמל, הוראת מוטבים, סעיף 147 לחוק הירושה.

5. ביטוח תאונות אישיות, מחלות ואשפוז

ביטוח תאונות אישיות, ביטוח כנגד מחלות קשות, ביטוח סיעודי, ביטוח הוצאה רפואית, ביטוח שיניים, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח עובד זר, ביטוח נכות. תכניות שב"ן של קופות חולים – מאפיינים עיקריים, מהות הכיסויים הניתנים, מאפייני כיסוי סיעודי שניתן על ידי המדינה, ההבדל בין הכיסוי בשוק הפרטי לעומת הכיסוי הניתן במסגרת סל הבסיס והשב"ן, מאפיינים כלליים (סוגים של תגמולי ביטוח בריאות לרבות האפשרות לקזז תגמולי ביטוח, תקופת ביטוח, אפשרות שלנות פרמיות ותנאים, חיתום, מצב רפואי קודם). כמו כן, רלוונטי לקורס גמר פנסיוני – ביטוח על אובדן כושר עבודה, הגדרה כללית, הגדרה של העיסוק, הרחבות, החרגות וביטולן, הבחנה מנכות, גיל כניסה, חישוב מסים, הליכי הגשה של תביעה, חזרה לכושר עבודה וא.כ.ע. חוזר, סוגי פיצוי שונה בגין א.כ.ע (יחסי, לינארי, צמוד למדד, הצמדה לפי תוצאות תיק השקעות) וקיזוזים, הבחנה בין ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי מול אישי (כללים החלים על ביטוח אובדן כושר עבודה קולקטיבי, חישוב גיל אקטוארי שלקבוצה מסויימת, בניית פרופיל סיכונים תעסוקתי, חיתום קבוצתי, זכות להמשכיות אישית).

6. הטבות מס

פקודות מס הכנסה וכל ההתייחסויות שלהן לחיסכון פנסיוני, מושגים כללים (הכנסה מעבודה, הכנסה מזכה, נקודות זיכוי וכו'), הטבות מס בשלב ההפקדה (גמלאים, עצמאיים ושכירים), כללי אישור הוצאה למעסיקים, הטבות מיסוי בשלב המשיכה (פיצויי פיטורין, תגמול שכירים, תגמול עצמאיים, קצבה חודשית, מס על רווחי הון באפיקים שונים), כללי רצף פיצויים ורצף קצבה, חזרה מרצף, קופה ציבורית, מס על רווחי הון, קצבה מזכה מול קצבה מוכרת, פנסיה לעצמאיים, זכאות ללא תנאי.

8. איסור הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון, צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח).

9. חוזרי המפקח על הביטוח, חוזרי הממונה ופסיקה רלוונטית בנושאים שבסעיפים 1 עד 7

 

המנהלים האקדמיים

 

עדי שרון - מנהל אקדמי

עדי שרון הינו שותף ומנהל אקדמי במכללת אורין שפלטר ואחראי על פיתוח ועדכון חומרי הלימוד, ניהול והכשרת מרצים. בעל תואר ראשון בכלכלה ובשלבי סיום תואר שני במנהל עסקים.
החל את דרכו כמרצה בקורסי הכנה לבחינות הפסיכומטרי וה- GMAT.
לאחר סיום התואר הראשון שימש כעוזר כלכלן בחברה ליעוץ אסטרטגי ופיננסי, עד שהבין שאהבתו נתונה לכיתה וללוח, ומאז מרצה בכיר בקורסי הכלכלה, מימון וניתוח ניירות ערך (מקצועית א') במסגרת ההכנה למבחני הרשות לניירות ערך ובאקדמיה.

Adi@osfinance.co.il

 

 

יבגני אורין - שותף ומנכ"ל משותף בחברה

בעל תואר בכלכלה התמחות במנהל עסקים.
מרצה מספר רב שלשנים בנושאים מגוונים וביניהם לוגיסטיקה, אבטחת איכות, כלכלה, מימון, ניתוח ניירות ערך וחשבונאות. בעל ידע רב במסחר באופציות ואגרות חוב, אחראי על פיתוח אקדמי במספר מסלול לימוד בתחום שוק ההון במכללות ואוניברסיטאות.

Orinev@osfinance.co.il

 

רונן נחמיאס - שותף ומנכ"ל המכללה

בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר ושני במנהל עסקים למצטיינים עם התמחות במימון. מרצה בכיר במקצועות הכלכלה, מימון סטטיסטיקה, ניתוח ניירות ערך (מקצועית א'), ניהול תיקי השקעות (מקצועית ב'), קורסי דירקטורים, קורסי יזמות וניהול שונים. בעל ידע רב במסחר אגרות חוב והתנהלות פיננסית בשוק ההון. ריכז אקדמית מסלולי לימוד בתחום שוק ההון במכללות ואוניברסיטאות. מנהל את המכללה על כל שלוחותיה ואחרי תפעול החברה כולל לוגיסטיקה, בניית קורסים ומתן שירות.

Ronen@osfinance.co.il

 

יובל פנקס - רכז גמר פנסיוני

בעל תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית, בעל רישיון סוכן פנסיוני, סוכן ביטוח לשעבר. משנת 2005 מתמחה בלימוד והכשרה בתחום הביטוח והפנסיה, העביר למעלה מ 100 קורסים ביסודות הביטוח עם אחוזי מעבר גבוהים מאוד. כתב ספרי לימוד ביסודות הביטוח. בנוסף מרצה בתחום המכירות ומקצועות הניהול.

 

לקבלת פרטים נוספים:
 
 
 
 
פורסם ב: 12:57 31/12/2012 | מאת: אורין-שפלטר