אתרי קבוצת אורין-שפלטר:
צילום: OS,
פרסומת

פתרונות מלאים לסימולצית המבחן בחשבונאות

מועד 05/05/2011

פורסם ב: 16:41 03/05/2011 | מאת: אורין-שפלטר

 

אנו מעבירים קורסים ומרתונים לכל בחינות רשות ניירות ערך ומשרד האוצר בכל הארץ ומובילים באחוזי המעבר הגבוהים ביותר מזה שנים!

לפרטים על קורסים קרובים לביתכם ניתן לפנות לטלפון 03-9444567 או info@rashut.com

 

המסמך הנ"ל נערך ונכתב על ידי אורין שפלטר השכלה פיננסית בע"מ

© כל הזכויות שמורות לחברה. אין לעשות שימוש במבחן או בחלקו ללא אישור

תודתנו הרבה למרצה שחר אבוחצירה על העזרה בכתיבה ובהכנת המבחן

 

 

פתרון שאלה מספר 1:

ניתוח יתרת הפתיחה של סעיף ההון העצמי בחברת "בפי סחר ימי" – 31.12.2009: 

מניות 37,000

פרמיה 113,000  (150000-37000)

עודפים 830,000 PN

סה"כ הון עצמי – 980000 (נתון)

התפתחות חשבון ההון העצמי 2010:

מניות  37000+3500=40500

פרמיה  113000+84500=197500

עודפים  830000-150000-50000=630000

סה"כ 868000

מניות באוצר (50000)

סה"כ הון עצמי - 818000

תשובה נכונה – תשובה ג, יתרת הסגירה של חשבון ההון העצמי 818000

 

פתרון שאלה מספר 2:

לפי הדרך המוצגת בשאלה 1, יתרת העודפים בחברת "בפי סחר ימי" ליום 31.12.2010 היא 630,000. מורכבת מיתרת הפתיחה (830000) ובניכוי הפסד שנתי (150000) וחלוקת דיבידנד (50000).

תשובה נכונה – תשובה א, יתרת הסגירה של יתרת העודפים בסעיף ההון העצמי היא 630,000

 

פתרון שאלה מספר 3:

אירוע                                מניות                 רווח                  ביאור

יתרת פתיחה                   37000                                      נתון

הפסד השנה                                            (150000)          נתון 

הנפקה 1.7                     1750                                        3500*6/12

מניות באוצר                   (13500)                                    18000*9/12

סה"כ                             25250              (150000)

הפסד בסיסי למנייה : 150000)/25250=(5.94))

תשובה נכונה – תשובה א, ההפסד הבסיסי למניה הוא -5.94  ש"ח 

 

פתרון שאלה מספר 4:

תז"מ שנבעו מפעילות מימון בשנת 2010:

חלוקת דיבידנד שהוכרז בשנת 2009    (8000)

קבלת הלוואה                                       12000

תמורה מהנפקת מניות                            7500

סה"כ מזומנים                                       11500

תשובה נכונה – תשובה ג, סה"כ מזומנים שנבעו מפעילות מימון 11,500  

 

פתרון שאלה מספר 5:

תז"מ שנבעו מפעילות השקעה בשנת 2010:

רכישת מכונת צילום    (3,500)

מימוש מכונת צילום    1500

תקבול ממכירת סימן מסחרי 2500

מתן הלוואה למנכ"ל החברה (4,000)

סה"כ מזומנים שנבעו מפעילות השקעה (3,500)

תשובה נכונה – תשובה ג, סה"כ מזומנים שנבעו מפעילות השקעה (3500)

 

פתרון שאלה מספר 6:

תז"מ שנבעו מפעילות שוטפת בשנת 2010:

רווח השנה מדוח רווח והפסד        250000

רווחי הון                                  (2,500)

הוצאות פחת                              3,800

גידול במלאי                                (2,000)

גידול בספקים                              (8,000)

קיטון בלקוחות                            2,000

סה"כ מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת   259,300

תשובה נכונה – תשובה ב, סה"כ מזומנים שנבעו מפעילות שוטפת 259,300  

 

פתרון שאלה מספר 7:

נתוני אג"ח להמרה הנתון בשאלה:

ערך נקוב (FV)-  175,000

תקופות (N) – 8

תשלום תקופתי (PMT) – 175000*6%=10500

ריבית אג"ח דומות: 8%, ריבית על אג"ח שונות – 10%

שלב א– חישוב סך התמורה ששולמה עבור האג"ח במועד ההנפקה:

FV=175000, PMT=10500,N=8,I%=8%

PV=154,886

שלב ב– נציב את הריבית לאג"ח שונות לדעת מהו הרכיב התחייבותי:I%=10%

PV=137,655

שלב ג– מציאת המרכיב ההוני כהפרש בין שניהם: 154,886-137,655 = 17231

תשובה נכונה – תשובה ה, גידול בהתחייבויות של 137655 וגידול בהון עצמי של 17231

 

פתרון שאלה מספר 8:

ע"פ הכתוב במסגרת המושגית לעריכת הדוחות הכספיים, המאפיינים האיכותיים של הדוחות הכספיים הם: רלוונטיות, מהימנות, השוואתיות ומובנות.

תשובה נכונה – תשובה ג

 

פתרון שאלה מספר 9:

שלב א – חישוב עודפי עלות ברכישה:

תמורה: 960,000 ש"ח 

אקוויטי נרכש:  1,500,000*35%=525,000

עודף עלות      435,000

ייחוס עודפי עלות:

למלאי  0.35*(80000-60000)=7,000– נמכר עד סוף השנה

למוניטין  428,000      PN

סה"כ: 435,000

דרך 1 - חשבון השקעה סוף שנה – חישוב ע"פ תנועות:

יתרת פתיחה 960000

רווחי אקוויטי השנה 350,000*35%=122,500

חלקי בדיבידנד שחולק 280,000*35%=(98,000)

הפחתות ע"ע - מלאי    (7000)     נמכר כולו עד סוף השנה   

סה"כ חשבון השקעה    977,500

 

דרך 2 - חשבון השקעה סוף שנה – חישוב ע"פ הרכב:

חלקי בהון המוחזקת 35%*(1,500,000+350,000-280,000)=549,500

יתרת מוניטין            428,000

סה"כ חשבון השקעה 977,500

 ורווחי אקוויטי השנה – 350000*35%=122500

תשובה נכונה – תשובה ד, חשבון השקעה 977500ורוחי האקוויטי השנה 122500. 

 

פתרון שאלה מספר 10:

הודעה על תוכנית לשינוי מבני לאחר תאריך המאזן, הרס קו ייצור משמעותי לאחר תאריך המאזן, הכרזת דיבידנד לאחר תאריך המאזן, צירוף עסקים משמעותי לאחר תאריך המאזן. כל הנ"ל אינם אירועים המחייבים התאמה מכיוון שאין מדובר באירועים מהותיים שנתהוו עוד בתקופה המדווחת.

תשובה נכונה – תשובה ג.

 

פתרון שאלה מספר 11:

תקן בין לאומי 40 העוסק בנדל"ן להשקעה קובע כי קרקע, מבנה או קרקע עם מבנה המוחזקים לצורך עליית ערך או לצורך הכנסות שכירות או שאין ייעוד ספציפי – ייחשבו כנדל"ן להשקעה.

תשובה נכונה – תשובה ד, תשובות א+ב נכונות ומתארות את הנ"ל

 

פתרון שאלה מספר 12:

נתוני השאלה – החברה רוכשת נכס ביום 1.1.09 בעלות של 75,000, פחת חמש שנים, סס"ש יורד.

את שינוי האומדן נחשב לתחילת הרבעון השני מכיוון שהחברה מדווחת רבעונית.

שלב א  חישוב עלות מופחתת למועד שינוי האומדן (תחילת רבעון שני – 1.4.2010):

עלות מופחתת: 75000-{75000*(5+4*3/12)/15}=45000

יתרת חיים חדשה – 3 שנים (בסיס הסס"ש שונה והוא כעת 6)

פחת רבעון שני:

45000*(3*3/12)/6=5625

תשובה נכונה – תשובה א, הוצאות הפחת לרבעון שני של 2010, לאחר שינוי אומדן הן 5625 ₪

 

פתרון שאלה מספר 13:

לצורך חישוב הוצאות הפחת של חצי שנה, עלינו למצוא את הוצאות הפחת של רבעון ראשון, טרם בוצע השינוי אומדן (כבר חושבו הוצאות הפחת של רבעון שני):

75000*4/15*3/12=5000

ולכן סה"כ הוצאות הפחת לחצי שנה ראשונה של 2010:  5000+5625=10625

תשובה נכונה – תשובה ה, הוצאות הפחת חצי שנה ראשונה 10625

 

פתרון שאלה מספר 14:

חישוב עתודה למס עבור סעיף רכוש קבוע, חישוב עלות מופחתת ספרים ומס הכנסה:

ע. מופחתת ספרים:  270000/8*7/4/12=247,500

ע.מופחתת מס הכנסה: 270000/5*4/4/12=234,000

הפרש זמני: 13500

שיעור המס הרלוונטי במועד ההיפוך: 25%

ולכן עתודה למס:  13,500*25%=3375

תשובה נכונה – תשובה ג, העתודה למס ליום 31.12.2010 היא 3375 ₪  

 

פתרון שאלה מספר 15:

תקן בין לאומי 36 העוסק בירידת ערך נכסים קובע כי שווי שימוש של נכס הוא היוון תזרימי מזומנים חיוביים ושליליים הנגרמים עקב שימוש בנכס.

תשובה נכונה -  ה

 

פתרון שאלה מספר 16:

מכיוון שהחברה מעריכה את המלאי לפי שיטת FIFOתקופתי, המלאי סגירה מורכב מקניות אחרונות.

שלב א – מציאת כמות היחידות במלאי סגירה:

65+65-35+45-45+85=180

שלב ב – מציאת עלות המלאי:

85*15+45*12+50*11=2365

תשובה נכונה – תשובה ב, עלות מלאי הסגירה היא 2365. 

 

פתרון שאלה מספר 17:

לא חולק דיבידנד כבר 8 שנים, השנה חולק בסך של 180,000.

דיבידנד לבעלי מב"כ א' (צוברות ולא משתתפות) – 25000*10%*8=20000

דיבידנד לבעלי מב"כ ב' (לא צוברות ולא משתתפות) – 15000*15%=2250 

דיבידנד לבעלי מניות רגילות  -  157750         PN

                                             180000

 

פתרון שאלה מספר 18:

בכדי למצוא את היחס "ימי מלאי" עלינו לשחזר שני נתונים: מלאי סגירה ועלות מכר (אינם נתונים).

עלות המכירות: 900000*75%=675000(% השלמה כפול המכירות)

שחזור מלאי סגירה:

מלאי פתיחה 600000 (נתון)

קניות           400000 (נתון)

מלאי סגירה  (325000) PN

עלות המכר   675000

ימי מלאי (מספר הימים בהם המלאי במחסן) (365*325000)/675000=175.74

תשובה נכונה – תשובה ד 

 

פתרון שאלה מספר 19:

נתון כי העלות המופחתת ליום 31.12.09 (חצי שנה לאחר ביצוע ההפרשה ואחר שינוי האומדן והשיטה החשבונאית) הוא 450,000. בשלב ראשון של השחזור נמצא את העלות המופחתת של המכונה למועד ביצוע השינוי:

x\3*2.5=450,000

ומכאן אני יודע שהעלות המופחתת לאחר ההפרשה לירידת ערך:  x=540,000. בנוסף, אני יודע שביום 30.6.09 (מועד השינוי) נרשמה הפרשה לירידת ערך של 15,556 ולכן העלות המופחתת של הנכס למועד השינוי:  540000+15,556=555,556.

בשלב שני, נבנה את המשוואה למציאת העלות המופחתת ליום 30.6.09 (שנה ממועד הפעלת הנכס) לפי השיטה הישנה (סס"ש לשמונה שנים) וכך נחלץ את עלות הנכס לצרכי פחת:

סס"ש:   (8*(8+1))/2=36

עלות מופחתת מכונה ליום 30.6.09:  x-((x-50000)*(8/36)=555,556

X=700000– זוהי עלות הנכס המקורית לצרכי פחת, אולם עלינו לזכור כי העלות הנ"ל כוללת גם עלויות הובלה (45,000) ועלויות הכנת אתר (55,000) ולכן נפחית את העלויות הנ"ל ונקבל את הסכום ששולם במועד הרכישה: 700000-55000-45000=600000.

תשובה נכונה – תשובה ד 

 

פתרון שאלה מספר 20:

נתון כי ההפרשה שנרשמה ביום 30.6.09 היא 15,556. ממועד זה אנחנו מפחיתים את ההפרשה לירידת ערך בקצב הפחת, נתון לנו כי ממועד זה הפחת יופחת ע"פ שלוש שנים בשיטת הקו הישר ולכן יתרת ההפרשה לירידת ערך ביום 31.12.09 (לאחר חצי שנה):

15,556/3*2/5=12,963

תשובה נכונה – תשובה ב 

 

חזרה לשאלות

 

לפרטים על קורסים נוספים ניתן להיכנס לאתר: www.oscapital.co.il

בואו ללמוד עם הצוות המנצח בעל אחוזי המעבר הגבוהים ביותר מזה שנים! קורסים בכל רחבי הארץ!